Aviso Legal

1. Propiedade Intelectual

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección da Parroquia de San Pedro do Buriz están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor desta empresa e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito da Parroquia de San Pedro do Buriz

O usuario que visite a páxina única e exclusivamente pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados pola Parroquia de San Pedro do Buriz

A Parroquia de San Pedro do Buriz velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

2. Comunicados

A Parroquia de San Pedro do Buriz comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico.

 

3. Uso da páxina web

1.- A Parroquia de San Pedro do Buriz non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web da Parroquia de San Pedro do Buriz e/ou no uso das informacións contidas neste.

2.- A Parroquia de San Pedro do Buriz non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web Parroquia de San Pedro do Buriz, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control da entidade. A Parroquia de San Pedro do Buriz non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

3.- A Parroquia de San Pedro do Buriz non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan na páxina web Parroquia de San Pedro do Buriz. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás páxinas web ás que poida accederse dende Parroquia de San Pedro do Buriz.

4.- A Parroquia de San Pedro do Buriz non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

5.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (Links) e hipertexto incluídos no sitio web Parroquia de San Pedro do Buriz